Dydaktyczne środki nauczania
  Funkcje komputera jako środka dydaktycznego
 

    Komputer prawidłowo stosowany w praktyce szkolnej może usprawnić proces uczenia się i  umożliwić uzyskanie lepszych wyników nauczania. Dostarcza uczniom bodźców oddziałujących na ich zmysły, ułatwia poznanie rzeczywistości i praw nią rządzących, służy opanowaniu różnego rodzaju umiejętności.

 
Jako środek dydaktyczny spełnia następujące funkcje:
 

ˇ aktywizująco - motywującą, wyzwala wszechstronną aktywność uczniów i pobudza ich zainteresowania,
ˇ poznawczo - twórczą, służy jako źródło wiedzy,
ˇ ćwiczeniową, zadania wykonywane samodzielnie przez ucznia służą utrwaleniu wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności,
ˇ kontrolną, komputer ułatwia przeprowadzanie testów dydaktycznych, gromadzi w pamięci zadania testowe i po określeniu warunków kontroli wybiera się odpowiednią liczbę i poziom zadań, a po ich wykonaniu sprawdza i opracowuje wynik testu,
ˇ wychowawczą, oddziaływuje na osobowość uczniów,
ˇ terapeutyczną, umożliwia usuwanie zaburzeń rozwojowych, jest realizowana na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych.

 

Prawidłowe wykorzystanie komputera wymaga od nauczyciela znajomości pewnych zasad :
ˇ z komputera należy korzystać wtedy, gdy jest potrzebny do spełnienia określonych funkcji dydaktycznych - wychowawczo,
ˇ treści przekazywane lub utrwalane przez komputer powinny wiązać się bezpośrednio z celami lekcji,
ˇ czas pracy przy komputerze powinien być prawidłowo zaplanowany,
ˇ należy stosować programy mające wielopoziomową strukturę dostosowaną do różnych umiejętności intelektualnych uczniów,
ˇ powinno się łączyć komputer z innymi środkami dydaktycznymi (pamiętać o tym żeby nie przeładowywać ich ilością),
ˇ sprzęt komputerowy i planowane do wykorzystania programy powinny być sprawdzone i przygotowane przed lekcją.

Komputer jako środek dydaktyczny cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem mimo wielokrotnego i systematycznego stosowania na lekcjach. Taka forma nauczania wciąga dzieci, wpływa korzystnie na trwałość wiedzy, przyspiesza zapamiętywanie poznanych lub utrwalanych wiadomości i umiejętności prowadzi do efektywności nauczania.

Do podstawowych zalet nauczania wspomaganego komputerowo należą:
ˇ indywidualizacja nauczania,
ˇ utrwalanie zapamiętywania,
ˇ rozwijanie myślenia twórczego,
ˇ uzyskanie lepszych wyników nauczania,
ˇ diagnozowanie i terapia zaburzeń rozwojowych,
ˇ wspomaganie rozwoju osobowości,
ˇ uatrakcyjnianie lekcji,
ˇ oswojenie z komputerem,
ˇ stymulacja motywacji uczenia się.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że praca z komputerem angażuje dzieci, które zwykle osiągają słabsze wyniki w nauce. W trakcie niej się ośmielają, nabierają wiary we własne siły i chętnie uczestniczą w lekcji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu indywidualizacji nauczania tempa, czasu pracy i stopnia wykonywanych ćwiczeń. Dzięki temu każde dziecko może odnieść sukces.
Niektóre programy mogą być stosowane w terapii pedagogicznej, której celem jest wyrównywanie opóźnień i dysharmonii rozwoju. Przy zastosowaniu odpowiednich programów możliwe jest doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Praca z komputerem stanowi dobry sposób na usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej u uczniów.
Praca z komputerem wiąże się z wychowawczym aspektem lekcji. Na zajęciach jest wiele okazji do samokontroli, samooceny, w przypadku pracy zespołowej uczy bezpośredniej współpracy i ponoszenia zespołowej odpowiedzialności za podjęte decyzje.
Przez kontakt z komputerem oswajamy dzieci z nowoczesnym sprzętem elektronicznym. Dzieciom łatwiej niż dorosłym przychodzi opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z różnych programów.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 6 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja